นำองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงไส้เดือนช่วยบริการชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ผู้จัดการโครงการยกระดับมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดตับเต่าและส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ นายชลิต ตรีนิตย์ เจ้าหน้าที่คลินิก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี  พร้อมด้วยทีมงาน U2T ตำบลสามเรือน จัดกิจกรรมอบรมเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการเรื่องการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการทำเศรษฐกิจพอเพียงและการต่อยอดเชิงพาณิชย์ กิจกรรมที่ 3 โดยนำองค์ความรู้ช่วยบริการชุมชน (health care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) เกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือน ประโยชน์ของการเลี้ยงไส้เดือน การเตรียมดินก่อนการเลี้ยงไส้เดือน รวมถึงการเลี้ยงหอย เพื่อให้ชุมชนนำไปพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการต่อยอดเชิงพาณิชย์ เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ณ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                                                              

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »