นายกสโมสร ทอ. มทรส. ปี 2565 รับรางวัลระดับชาติ คนดีศรีเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสุชาดา ทารินสุ นายกสโมสรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2565  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้ารับรางวัล คนดีศรีเกษตร ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นอย่างต่อเนื่อง หลากหลาย และเป็นที่ประจักษ์ในระดับกว้างขวาง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรม มีผลการเรียนดี โดยได้รับการพิจารณาให้ได้
รับรางวัล คนดีศรีเกษตร เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เนื่องในงานประชุมสภาคณบดีเกษตรชาติ และงานแข่งขันกีฬา 4 จอบ ซึ่งกีฬา 4 จอบ เป็นการจัดแข่งขันกีฬาทักษะทางด้านวิชาชีพเกษตร โดยมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรในประเทศไทย ซึ่งมีการจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 38 การมอบรางวัลคนดีศรีเกษตรและรางวัลเชิดชูเกียรติที่มอบให้นิสิตและนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้มอบรางวัล

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »