นักศึกษา ราชมงคลสุวรรณภูมิ SHOW and SHARE นวัตกรจิตอาสาการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมี่กรอบเพื่อสุขภาพ

โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รุ่นที่ 4 หริอ WINs 4 ซึ่งเป็นการเชื่อมโยง (Bonding) ระหว่างหน่วยงาน ในครั้งนี้ได้ทำกิจกรรมและเข้าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งได้มีการนำนักศึกษา ในโครงการนวัตกรจิตอาสา ซึ่งประกอบด้วย
นายอิงรชต วงศ์ทองดี นายวราวิทย์ สินทร นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 และนายสิทธิศักดิ์ บงกตสถิตย์ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นทีมนวัตกรจิตอาสา ที่พัฒนานวัตกรรมหมี่กรอบเพื่อสุขภาพให้กับชุมชน กลุ่มสตรีศรีบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีทีมที่ปรึกษา ประกอบด้วย
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดี เป็นที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และ ทีมที่ปรึกษาจากคณะบริหารธุรกิจฯ นำโดย ผศ.ดร.ปัชฌา ตรีมงคล ให้คำปรึกษาด้านการตลาด บรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นการบูรณาการทั้งนวัตกรและที่ปรึกษา ผลจากการพัฒนานวัตกรรม และส่งต่อผู้ประกอบการ สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบได้มากกว่า 10 เท่าของยอดขายปกติ ในการนำเสนอผลงานครั้งนี้ ได้รับความสนใจและชื่นชมจากคณะผู้บริหาร WINs เป็นอย่างมากทั้งผลิตภัณฑ์และทีมนวัตกรจิอาสา ในวันที่ 2 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารบูรณมงคล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »