นักศึกษาเข้าร่วมเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการประกวดการทำอาหารพื้นบ้านภาคใต้ (แกงไตปลา) 9 ราชมงคล

นางสาวชลิตา ผลดีสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ในทีมตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมแข่งขันการประกวดการทำอาหารพื้นบ้านภาคใต้ (แกงไตปลา) ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมอาหารภาคใต้สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกทางด้านความคิดสร้างสรรค์ การเพิ่มความรู้ความสามารถ และการทำงานเป็นทีม เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา และมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »