นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ของสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแห่งประเทศไทย

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้แก่ นางสาวกมลวรรรณ โตทอง, นางสาววราภรณ์ จิตธรรม, นางสาววรรณวิศา ผดุงกาย และนางสาวสุชาดา ทารินสุ ร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการของสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแห่งประเทศไทย  ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี อาจารย์สิริวรรณ สุขนิคม เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »