นักศึกษาร่วมต้อนรับชาวต่างชาติและสาธิตการทำขนมไทยและดำนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ  ทองรักษ์  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชน ศูนย์การเรียนรู้นาทิพย์เกษตร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัย UPEN, USA  ระดับปริญญาโท พร้อมการสาธิตการทำขนมไทย ได้แก่ ขนมบัวลอย หมูโสร่ง กาแฟโบราณ อีกทั้งยังมีการสาธิตการดำนา โดยบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ระดับปริญาตรี เป็นการฝึกทักษะให้กับนักศึกษาทางด้านวิชาชีพ การแปรรูปอาหาร การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบและทักษะภาษาอังกฤษ รวมทั้งอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมทางอาหารของไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวต่างชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564  

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »