นักศึกษารับรางวัลชมเชย ในการประกวด Innovator Next Gen : Food For All เพื่อโลก เพื่อสุขภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่า

นายรวิพล ศิริพฤกษ์พงษ์ และนายพิมลธรรม รุ่งสว่าง (ทีมดับเบิลบอส) นางสาวนวรัตน์ ทรงสุภาพ และนางสาวรุ่งนภา ประไพพงษ์ (ทีมโบว์ชมพู) นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จำนวน 2 ทีม ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวด Innovator Next Gen : Food For All เพื่อโลก เพื่อสุขภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่า ในงาน Upper Central Expo 2021 ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เดอะฮอลล์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา         

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »