คณะ ทอ. รับรางวัล โครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพนักศึกษา ที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการในปีการศึกษา พ.ศ. 2564 และคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปแข่งขันในระดับภูมิภาค ภาคกลาง ผลการแข่งขันคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล  ดังนี้

1) รางวัลชนะเลิศประเภทโครงงานของนักศึกษา ในด้านผลการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวญาณิศา คำสุนทร นางสาวฐิติภา สิงห์คง และนางสาวพรชิตา ฉายแสง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชื่อโครงงาน แนวทางการลดค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองในสายงานการผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูปของบริษัทแฮปปี้เชฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีทีมอาจารย์นิเทศก์ ดร.สุภาพร พาเจริญ อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท และ
ดร.ฌนกร หยกสหชาติ

2) รางวัลชมเชยประเภทโครงงานของนักศึกษา ในด้านผลการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายชัยพร อ้วนล่ำ
และนางสาวชนานา ผดุงชาติ ชื่อโครงงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขิงผงชงดื่ม โดยมีทีมอาจารย์นิเทศก์ อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล และ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »