นักศึกษาคณะ ทอ.มทรส.ร่วมฟังบรรยาย แนวทางสู่ความสำเร็จ “เรียนจบ มีงานทำ”

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมฟังบรรยาย โครงการสมรรถนะของนักศึกษาในมุมมองของสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก
ดร.พยุง ศักดาสาวิตร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย แนวทางสู่ความสำเร็จ “เรียนจบ มีงานทำ” เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกสหกิจศึกษาในปีการศึกษาหน้า ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) ผ่าน Facebook สวท. เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 237 อาคารพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »