ทีม ทอ.มทรส. เป็นวิทยากรขับเคลื่อนมาตรฐานการผลิต ยกระดับสถาบันเกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย ดร. ศิโรรัตน์ เขียนแม้น อาจารย์สาขาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การตรวจมาตรฐานการผลิตเบื้องต้นด้วยบุคลากรของสถาบันเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักรและการคำนวณต้นทุนการผลิต” ภายใต้โครงการยกระดับสถาบันเกษตร ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 1 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร
และกลุ่มเกษตรกร เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »