ทีมนักวิจัย ทอ.มทรส. กวาดรางวัลหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น 3 รางวัลจากกระทรวง อว.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรา เหลียวตระกูล นำทีมนักวิจัยเข้ารับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ โครงการที่มีผลการดำเนินงานระดับดีเด่น ประจำปี 2566 ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่าย อว.เพื่อพัฒนาศักยภาพจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจากคุณสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. เป็นประธานมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น ได้แก่

  1. โครงการหมู่บ้านผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.สิริวรรณ สุขนิคม
  1. หมู่บ้านวิถีวิทย์ แห้วอินทรีย์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง และดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น
  1. โครงการหมู่บ้านวิถีวิทย์กุ้งองครักษ์ ปีที่3 ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์  
    ภายในงาน TechnoMart 2023 เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »