ทอ. เร่งแนะแนวเชิงรุก สร้างโอกาสทางการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ  ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ตลาดนัดแรงงาน และแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส. พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »