ทอ.เจ๋ง บูรณาการสถานประกอบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง คว้ารางวัลชนะเลิศ 2 สถานประกอบการดีเด่น และผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพนักศึกษา ที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และ คัดเลือกสถานประกอบการดีเด่น ที่ร่วมกันพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างเป็นระบบ และได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ ดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ได้แก่ บริษัท เอส.เค. ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร รางวัลชนะเลิศประเภทสถานประกอบการขนาดกลาง ดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ได้แก่ บริษัทแฮปปี้เชฟ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รางวัลผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการดีเด่น  ซึ่งคัดเลือกจากสถานประกอบการ ได้แก่ นางสาวชลธิชา อ่วมสิน บริษัทยูโรเบส เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ โดยมีผู้แทนจากสถานประกอบการ เข้ารับมอบโล่จากรองอธิการบดี ผศ.ดร.สาลินัน บุญมี  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »