ทอ. เข้าหารือขยายความร่วมมือทางการศึกษากับ The Open University of Fujian ประเทศจีน

       เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชม การจัดการศึกษาที่มีความแตกต่างจากมาตรฐาน ของ The Open University of Fujian ประเทศจีน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (Life long learning) ทั้งในหลักสูตรที่ได้ปริญญาและหลักสูตรระยะสั้น โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีการจัดการเรียนการสอนระดับ ปวช. ในการนี้ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้หารือเพื่อทำความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจีน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งแนวทางการแลกเปลี่ยนอาจารย์ของทั้งสองมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือด้านอื่น ๆ ในอนาคตต่อไป

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »