ทอ. เข้าหารือกับผู้บริหารของ Guangzhou Huashang Vocational College สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าหารือกับผู้บริหารของ Guangzhou Huashang Vocational College สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อติดตามความก้าวหน้าในโครงการต่าง ๆ ที่ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ไว้ก่อนหน้า เช่น
การพัฒนาหลักสูตร Dual degree เพื่อสร้าง New skill ให้กับนักศึกษาของทั้งสองหน่วยงาน การพัฒนาหลักสูตร Non-degree ที่สามารถเก็บหน่วยกิตได้ (Credit bank) เพื่อ Re-skill หรือ Up-skill ให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปในประเทศไทย โดยเฉพาะหลักสูตรการตลาดและการขายในสื่อออนไลน์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การส่งนักศึกษาและบุคลากรของจีนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ Digital Economy Industrial Park ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อส่งเสริมการสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการ อีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการอบรมเพื่อสร้างธุรกิจเกิดใหม่และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ตามนโยบายของทางกระทรวง อว.

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »