ทอ.เข้าจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับสถานศึกษา กิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิชาเรียนและเทคนิคการทำข้อสอบ O-NET ครั้งที่ 2 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนปัณณวิชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com