ทอ.เข้าจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสถานศึกษาในเครือข่าย

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิชาเรียนภายใต้การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับสถานศึกษา และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »