ทอ.เข้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิชาเรียนและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »