ทอ. ร่วมแรงร่วมใจสร้างสะพานทางเดิน

เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2566 ดร.ยุพิน พููนดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทำการสร้างสะพานทางเดินข้ามไปเกาะพระ ณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบเกาะพระที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคณาจารย์ และนักศึกษา ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ ในการก่อสร้างจากกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »