ทอ. ร่วมสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาผลิตบัณฑิตมีคุณภาพระดับสากล

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566  รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชม และหารือการทำความร่วมมือในการส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรี มาปฏิบัติสหกิจศึกษานานาชาติ ณ บริษัท Xiamen King Long Motor Group ประเทศจีน ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำการผลิตรถโดยสารและรถบรรทุกที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งทั้งสองหน่วยงานมีความต้องผลิตบัณฑิตร่วมกันในการสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมาทำวิจัยที่สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการให้บุคลากรของทางมหาวิทยาลัยมาแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมกับบริษัท เช่น การมาทำวิจัยหลังจบปริญญาเอก (Post-doc) หรือในรูปแบบนักวิจัยอาคันตุกะ เป็นต้น เพื่อนำองค์ความรู้ทางด้านดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี
และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ต่อไป

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »