ทอ. ร่วมประชุมหารือการจัดทำ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ มหาวิทยาลัยบิลด์ไบรท์ (BuildBrightUniversity) ประเทศกัมพูชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมประชุมกับคณะศิลปศาสตร์ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อหารือการจัดทำรายละเอียดร่างบันทึกความเข้าใจ (Memorandum Of Understanding) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ มหาวิทยาลัยบิลด์ไบรท์ (BuildBrightUniversity) ประเทศกัมพูชา
ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม และผลิตบัณฑิต เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »