ทอ. ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มทรส. ครั้งที่ 6

บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ ทอ. ร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์และผลผลิตจากงานวิจัย ของสาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2566 ณ อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »