ทอ. ร่วมกิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริม SME ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมกิจกรรมการเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญจาก GURU/ผู้เชี่ยวชาญ/ปราชญ์ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริม SME ในช่องทาง online & offline ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายอาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อสสว.) โดยร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและให้คำปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนาและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »