ทอ.ยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน เรื่อง Green office

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี ร่วมต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าศึกษาดูงาน การดำเนินการด้าน Green office เพื่อเตรียมพร้อมเข้ารับการตรวจการประเมิน Green office ในปี พ.ศ. 2566 และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด วิธีการบริหารคณะตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยระบบ “Education Criteria for Performance Excellence” (EdPEx) หรือ“เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »