ทอ. ยกทัพนักศึกษา กวาด 3 รางวัลชนะเลิศโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพนักศึกษา ที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการประจำปีการศึกษา 2565 และคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปแข่งขันในระดับเครือข่ายภาคกลาง ผลการแข่งขัน นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัล ดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ชื่อโครงงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาร์ตจากแป้งพิซซ่าสำเร็จรูป” บริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอร์ไพร จำกัด โดย น.ส.ปริยากร ธีระศาสตร์ และ น.ส.รสริน นิลสุขุม และทีมอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุภาพร พาเจริญ, ดร.ฌนกร หยกสหชาติ และ ดร.สิริวรรณ สุขนิคม
    สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  2. รางวัลชนะเลิศ ประเภทโครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น ชื่อโครงงาน “การจัดการคลังเก็บวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ของบริษัทเจริญภัณฑ์ เบเกอรี่ จำกัด” บริษัทเจริญภัณฑ์ เบเกอรี่ จำกัด โดย น.ส.อารีลักษณ์ ภาคโพธิ์ และ น.ส.อารียา กิ่งทวยหาญ และทีมอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์,
    ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล และ ดร.ปวิชญา โภชฌงค์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  3. รางวัลชนะเลิศ ประเภทโครงงานด้านนวัตกรรมดีเด่น ชื่อโครงงาน “อุปกรณ์ช่วยถอดและปรับตั้งแผ่น คลัตซ์” ศูนย์บริการ คูโบต้า (ฮั้วเฮงหลี) อยุธยา สาขามหาราช โดย นายธีรภัทร ชื่นชู, นายปริญญา มีวีระสม, นายพริษฐ์ พรมดี และ น.ส.อำพร ยิ่งยง และทีมอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เฉลิมขวัญ อริยะวงศ์ และ อาจารย์พิรุณ ชมศรี สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »