ทอ.มทร.สุวรรณภูมิ ลงนาม MOU กับ สวนผลไม้แม่โสภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ สวนผลไม้แม่โสภา โดย ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสร้างความร่วมมือการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ การบริการวิชาการแก่สังคมและเป็นศูนย์การเรียนรู้การสร้างผลผลิตพืชสวนทางการเกษตร ตามหลัก “เกษตร อาหารและพลังงาน” เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »