ทอ. มทร. สุวรรณภูมิ รับการนิเทศ โครงการมหาลัยคุณธรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขานรับนโยบายมหาวิทยาลัยคุณธรรม วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา ดำเนินกิจกรรม 4 โครงการ เพื่อสร้างจิตสำนึกกับบุคลากร ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 จนถึง 30 เมษายน 2566 โดยในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เข้ารับการนิเทศจากคณะกรรมการมหาวิทยาลัยคุณธรรมนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมคณะกรรมการ เข้านิเทศและให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการ
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับการนิเทศ ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »