ทอ. มทร.สุวรรณภูมิ พัฒนาพื้นที่สวนผลไม้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อาจารย์อรุณี คงสอน หัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร และอาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ลงพื้นที่ เก็บตัวอย่างดิน วางระบบน้ำ และวางผังใช้ประโยชน์พื้นที่ในการแปรรูปและจำหน่ายผลผลิต ให้แก่สวนผลไม้แม่โสภา ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจาก ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทอีกทางหนึ่ง รวมถึงเป็นแหล่งวิจัยด้านการเกษตรและการแปรรูปผลผลิต เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »