ทอ. มทร.สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม Focus group ครั้งที่ 1

ทอ. จัดกิจกรรม Focus group ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ภาคเอกชน พ.ศ. 2566-2570 ระยะที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) อันประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เพื่อระดมสมอง Focus group และ Gap analysis ให้เห็นวิสัยทัศน์ของการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ศักยภาพและโอกาส ข้อจำกัด และประเด็นท้าทาย รวมถึงโครงการสำคัญ (Flagship Project) ที่ต้องการให้เกิดขึ้น ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธานี สมวงศ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น ๒ อาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »