ทอ.มทรส.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการประมง

องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เข้าศึกษาดูงาน ณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ในโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี ดร.ยุพิน พูนดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงให้การต้อนรับคณะ จากนั้น ฟังการบรรยายเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและเทคนิคในการเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี โกยดุลย์ เป็นวิทยากร พร้อมกันนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการประมงและเกษตรกร เกี่ยวกับปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในการเลี้ยงสัตว์น้ำ ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมชมพูพูนพิชญ์ อาคาร 22 คณะศิลปศาสตร์ และศึกษาดูงาน ณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »