ทอ.มทรส.เร่งขับเคลื่อนแผนพัฒนาคณะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมยกร่าง Action plan ปี 2566-2570 ซึ่งเป็นแผนในการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อการขับเคลื่อนโครงการแผนงานในการพัฒนางานด้านเกษตรอุตสาหกรรม โดยมีนายธานี สมวงศ์ รองอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย นสพ.สถิตย์ อรุณแสง รองอธิการบดี ร่วมให้ข้อเสนอแนะ Action plan ซึ่งมีการประชุมร่วมกับ กรรมการบริหารคณะ และบุคลากรของคณะ เมื่อวันจันทร์ที่
22 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »