ทอ.มทรส.ประชุม CEO เกี่ยวกับการปรับปรุงการบันทึกภาระงาน และการคำนวณภาระงานในระบบ HRD

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมรองคณบดี และหัวหน้าสำนักงานคณบดี ประชุมหารือการบันทึกภาระงานบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ในระบบคำนวณภาระงานบุคลากร (Human Resource Development : HRD) เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามภาระงานของบุคลากร เมื่ออังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 เวลา 14.00-16.30 น. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »