ทอ.มทรส. เตรียมแปลงและปลูกพืชอาหารสัตว์

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมด้วยช่วยกัน เตรียมดินสำหรับทำแปลงเพาะพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เพื่อเป็นแปลงเพาะขยายในอนาคต นำโดย ดร.ธีรพงศ์ ใจชาญสุขกิจ หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เพื่อเป็นการฝึกทักษะให้กับนักศึกษา ในการเตรียมแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์ .ซึ่งนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการใช้รถแทรกเตอร์ล้อยาง การเตรียมดิน และการปลูก ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ แปลงหญ้า สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »