ทอ.มทรส เดินหน้าหารือความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การส่วนสัตว์แห่งประเทศไทย

ดร.ชูศักดิ์ พูลมา รองคณบดีด้านวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานในการประชุมหารืองานวิชาการและงานวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาสัตว์ศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงเข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดแนวทางในการทำวิจัย พัฒนา และการจัดทำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดการสวนสัตว์ ทั้งหลักสูตรทางปริญญาและหลักสูตรระยะสั้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกทักษะวิชาชีพ และสหกิจศึกษาต่อไป เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »