ทอ.มทรส. เข้าร่วมเสวนาโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วน รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ROAD SHOW EEC.

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา ดร.ยุพิน พูนดี หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การประมง และ ดร.สิงห์รัญ ชารี ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ เข้าร่วมเสวนาโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ROAD SHOW EEC. จัดโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่จะจัดอบรมให้กับ
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย พื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นช่องทางที่มหาวิทยาลัยจะได้นำเสนอหลักสูตร ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »