ทอ. มทรส. เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีเกษตรแห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณบดีคณะเกษตรจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการประชุมสภาคณบดีเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 สาระการประชุมประกอบด้วย ทุนในการพัฒนาอาจารย์ และนักศึกษา ด้านงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ  นโยบายด้านการจัดการศึกษาด้านเกษตร ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »