ทอ.มทรส. หารือการจัดกิจกรรมภายใต้ MOU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย และผู้ช่วยอธิการบดี (นางสาวสุภัทรา วิลามาศ) ให้การต้อนรับ นายเฉลิม จันทร์จุ่น ตัวแทนจากบริษัทเอชจีโรโบติกส์ จำกัด เข้าพบเพื่อหารือ การต่ออายุสัญญาบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ และหารือการจัดกิจกรรมภายใต้ MOU ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตร

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »