ทอ.มทรส. หว่านกล้าดำนา ผสมผสานนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหว่านกล้าดำนา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดำนา พร้อมกันนี้ ได้มีการสาธิตอากาศยานไร้คนขับแบบสำรวจ และฉีดพ่น ร่วมกับอาจารย์ยอดชาย สิงห์ทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรีและอาจารย์ชูชาติ เฉลิมถ้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ทอ.มทรส. ในส่วนกิจกรรมนักศึกษาเป็นการปลูกฝังและให้ความสำคัญกับอาชีพเกษตรทำนา ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของคณะเกษตรฯ สืบไป พร้อมทั้งมีการมอบธง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกษตรอยุธยารุ่นที่ 91 ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณแปลงนา (แปลง 4) สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »