ทอ. มทรส. ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเลี้ยงฉลองปริญญาบัตร บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ณ โรงแรมโนโวเทล รังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่
3 มีนาคม 2566 ซึ่ง นายกฤษฎา เดชาธิพาโชติ ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ให้ได้รับปริญญาบัตร มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรได้เสนอ

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »