ทอ. มทรส. ร่วมศึกษาดูงานคณะเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย ดร.ชูศักดิ์ พูลมา รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ ร่วมศึกษาดูงานการเลี้ยงแมลงโปรตีน ร่วมกับคณบดีคณะเกษตรจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้ในโมเดลเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566
เวลา 13.30-16.30 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »