ทอ. มทรส. ร่วมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในแหล่งน้ำ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในแหล่งน้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก The Impact Ranking 2024 โดยมี ดร.ยุพิน พูนดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงเป็นหัวหน้าโครงการ ในการจัดกิจกรรม มีการบรรยายและปฏิบัติการจากวิทยากร ได้แก่ นายรวีร์ ฤทธิชัย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา และนายสุกรี พงษ์ภมร ปราชญ์ชาวประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา บรรยายให้ความรู้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนและชาวประมงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »