ทอ.มทรส. ร่วมประชุม การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ภาคเอกชน ร่วมกับ กระทรวง อว.

ผศ.ดร.ละอองศรี ศิริเกษร รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้แทน อว.ส่วนหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานการประชุมกิจกรรมสรุปและวิเคราะห์ผลการ Focus group ดำเนินงานภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชน พ.ศ. 2566-2570 ระยะที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยดำเนินการร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมธนาคารไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในนามกรรมการร่วมภาคเอกชน; กกร) และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร 2 ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »