ทอ.มทรส.ร่วมประชุมการพิจารณากลั่นกรองบุคคล ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 2/2566 คณะเกษตรโดยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ในที่ประชุม มติการประชุม ให้คณะกรรมการเลือกสรรกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านมีสิทธิ์เสนอชื่อพิจารณาคุณสมบัติ หากมีการเสนอรายชื่อเกิน 10 ท่าน ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นวิธีลับให้กรรมการและเลขานุการจัดทำหนังสือให้ทุกท่านที่มีสิทธิ์เสนอชื่อตามแบบฟอร์ม ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการเลือกสรรกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณากลั่นกรองเสนอรายชื่อตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2549 หมวด 1 ข้อ 5 จำนวน
10 ท่าน เพื่อเสนออธิการบดี ประกาศแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยจัดประชุมวันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »