ทอ. มทรส. ร่วมบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นางสาวน้ำฝน  เครือศรี  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศน์ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ  เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566  เพื่อขอคำแนะนำปรึกษาในการบูรณาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาแนวทางการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุ รวมถึงการพัฒนาด้านอาชีพ รายได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยถอดต้นแบบการดำเนินงานด้านฝึกอาชีพ มาจากโครงการ U2T ตำบลบ่อโพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมในโครงการจะเป็นการบูรณาการด้านองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ แก่ผู้สูงอายุ

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »