ทอ. มทรส. ร่วมบูรณาการระหว่างหน่วยงาน พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบูรณาการเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจาก นายประหยัด ต๊ะสุยะ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมพิธีเปิด พร้อมทีมวิทยากรนำโดย อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมนักศึกษาปริญญาโท ร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมการอบรมประกอบด้วยการบรรยยายให้ความรู้เรื่อง แนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์ อาหารในยุคปัจจุบัน การพัฒนาและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และฝึกปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลาก ช่องทางการตลาด นอกจากนี้ยังเปิดตลาดให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยและผู้เข้าร่วมโครงการได้ ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์จากผู้สูงอายุ ซึ่งกิจกรรมตลาดได้รับความสนใจจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยเลือกซื้อสินค้าจำนวนมาก เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมจริยกุล 1 อาคาร 28 ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »