ทอ. มทรส. ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน ชม ชิม ช็อป

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงานและกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากแห้วตำบลวังยาง เข้าร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน ชม ชิม ช็อป ณ ตลาดบริเวณรอบพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโดย อว.ส่วนหน้าสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนภายใต้โครงการ U2T for BCG ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าชุมชน

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »