ทอ.มทรส.ร่วมจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ทอ.มทรส.ร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประจำปี 2566 เพื่อพัฒนาและเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิชาเรียน และประชาสัมพันธ์หลักสูตรแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาทุกชั้นปี เมื่อวันศุกร์ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »