ทอ. มทรส. รุกคืบ เข้าศึกษาดูงานศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสม ความคุ้มค่า และความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ และการเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.นันทริกา ชันซื่อ จึงได้ประสานงานให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำโดย นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นำคณาจารย์/เจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานและหารือ เพื่อเป็นแนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ และการเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ต่อไป
เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »