ทอ.มทรส.รับ ของรางวัลการประกวด KM ปี 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประกวดจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดี (KM) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ 5 ด้าน เพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ นำไปปรับใช้
โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การวิจัยและนวัตกรรม เจ้าของผลงาน ดร.วชิรยา เหลียวตระกูล ผู้ช่วยคณบดี ซึ่งเป็นการต่อยอดผลงานวิจัยกล้วยน้ำว้าผงสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรยังได้รับรางวัลชมเชยด้านการบริหารจัดการ ผู้นำเสนอผลงานได้แก่ นางสาวณสิกาญจน์ สายเสมาภวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี โดยมีนายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (KM Day) ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล จัดขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »