ทอ.มทรส.รับมอบทุนการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ ผศ.ทศพร นามโฮง ข้าราชการบำนาญซึ่งได้เคยปฏิบัติงานสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยประสงค์มอบทุนการศึกษา ให้กับนักษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีจิตอาสาต่อส่วนรวม และมีผลการเรียนปานกลาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้คัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุน จำนวน 3 คน ได้แก่ 1.นางสาวพัชรี ศรีคำ
2.นางสาวกุมาลี แซ่ท่อ และ 3.นางสาวนิพาดา ป้อมคำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (อาคาร 1)

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »